معرفی آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه


دسته بندی : Clinical

با عنایت پروردگار متعال، آزمايشگاه تخصصي آفاق در قالب بخشي از شبكه آزمايشگاهي غرب تهران و با هدف ايجاد دسترسي به خدمات
آزمايشگاهي با كيفيت، سريع و دقيق پا به عرصه خدمت نهاده است.
اين هدف با بهره گیری از امكانات و تجهیزات به روز و پيشرفته آزمایشگاهی و به كار گيري کارکنان مجرب زیر نظر اعضاء هیئت علمی
شامل متخصصین آسیب شناسی، علوم آزمایشگاهی بالینی و دكتراي تخصصي ) PhD ( در رشته هاي مختلف آزمايشگاهي محقق خواهد شد.

اميد است اين امر سبب ارائه بهينه خدمت، افزایش رضایتمندی بیماران و پزشکان محترم و کسب اعتبار در سطح ملی و بین المللی گردد.