اجرای برنامه های کنترل کیفیت داخلی

اجرای برنامه های کنترل کیفیت داخلی


منبع انتشار :

با توجه به اهمیت اجرای برنامه های کنترل کیفیت در حصول نتایج مطلوب آزمایشگاهی، اصول تضمین کیفیت در کلیه بخش های فنی آزمایشگاه آفاق زیر نظر متخصصین مرتبط به اجرا در می آید و در همه بخش ها نرم افزار مستقل و تخصصی کنترل کیفیت، جهت ارزیابی و اطمینان از درستی نتایج آزمایش ها، به طور روزمره مورد استفاده قرار می گیرد.

  • کلیه آزمایش ها در بخش های مختلف آزمایشگاه به طور روزانه بر اساس اصول معتبر و روش های نوین مورد ارزیابی کیفیت قرار می گیرند، لذا درستی و کیفیت انجام آزمایش ها و نیز دقت و صحت نتایج به طور مستمر تحت کنترل می باشد.

تمامی تجهیزات اندازه گیری (حجم، وزن، دما، فشار و ...) و همچنین دستگاه ها و تجهیزات اتوماتیک مورد استفاده در آزمایشگاه، به صورت مستمر تحت کنترل می باشد.

  • به منظور اطمینان از کیفیت مواد مصرفی مورد استفاده در انجام آزمایش، مکان نگهداری مواد و کیت های آزمایشگاهی مجهز به سیستم ثبت درجه حرارت و رطوبت سنج بوده و کلیه اطلاعات در سیستم نرم افزاری مربوطه ثبت می گردد.
  • نتایج آزمایش ها، قبل از ارائه گزارش، با شرایط بالینی و سوابق بیماران مطابقت داده می شود. در صورت عدم همخوانی و بر حسب نیاز و با هماهنگی پزشک معالج، آزمایش ها با نمونه جدید و یا بر روی نمونه قبلی بصورت رایگان تکرار میگردد و صرفا پس از اطمینان از درستی نتایج به دست آمده، گزارش مربوطه تحویل بیمار خواهد شد.