خط مشی آزمایشگاه

خط مشی آزمایشگاه


دسته بندی : Clinical

آزمایشگاه تخصصی آفاق علاوه بر ارائه خدمات با كيفيت و داشتن سرعت و دقت در پاسخگويي، متعهد به رعایت اخلاق حرفه ای و ارزش های
متعالی انسانی نيز می باشد و در این راستا موارد ذیل را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده است:
احترام و رعايت حقوق مراجعین، پزشکان و كليه سازمان های طرف قرارداد
ا ستقرارسیستم مدیریت کیفیت منطبق بر ويژگي ها وا لزامات آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي
بهره گیری از دانش و مهارت مشاورين، متخصصين و اعضاء هیئت علمی
آموزش مستمر و ارتقاء توانمندي نيروي انساني
بهره گیری از تجهیزات آزمایشگاهی نوین
توسعه و به كارگيري فناوری اطلاعات در راستای بهبود ارائه خدمات
پاسخگویی مناسب و متناسب نیازهای منطقی كليه مشتریان درجهت ارتقاء سطح رضایتمندی آنان
همکاری با پزشکان و ساير دست اندركاران حوزه بهداشت و درمان در زمینه های بيماريابي، تشخيص و پیگیری درمان بيماران
همکاری با پزشکان و ساير دست اندركاران حوزه بهداشت و درمان در زمینه تحقیقات مشترک بالینی و آزمایشگاهی